KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Ata Portföy Yönetimi A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz.

Bu kanun UYARINCA şirketimiz tarafından hazırlanan Aydınlanma Metninin sonunda tarafınızdan açıklamalarda yer alan şekilde kişisel verilerinizin kullanılmasıyla ilgili olarak onayınız alınacaktır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Ata Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Ata Portföy") olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Ata Portföy olarak yatırım ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Ata Portföy ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Ata Portföy, işbu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi sizlere bildirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel veri, Kanun'da da tanımlandığı üzere "kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan tüm verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve haklarınızı aşağıda dikkatlerinize sunarız:

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  Ata Portföy olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3'üncü kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Toplanması

  Kişisel verileriniz, Ata Portföy tarafından siz değerli müşterilerimizin beyanları üzerine Genel Müdürlük, Şubeler, Ata Online ve çağrı Merkezi vb. gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan, yasal mevzuat sınırları içerisinde Ata Portföy ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonları (Borsa İstanbul, SPK, Kimlik Paylaşım Sistemi, KKB, vb.) çerçevesinde ve destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşlar ve bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

  Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun'un 5 ve 6'ncı Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi ve aktarılabilmesi için toplanacaktır.

 3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

  Kişisel verileriniz Ata Portföy'ün sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için açık rızanıza istinaden, işbu metin ile aşağıda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile öngörülen bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak, Kanun'un 5 ve 6'ncı Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir:

  Kanun kapsamında kişisel verileriniz, yatırım faaliyetleri kapsamında Ata Portföy tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı çerçevede işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir:


 4. Ata Portföy Tarafından İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel Verileriniz Kanun'un 8 ve 9'uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıdaki kişilere aktarılabilecektir:

  üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

 5. Ata Portföy Tarafından İşlenen Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

  Şirket kişisel verilerinizi, verilerin saklanması konusunda bulunduğunuz yerde sağlanan güvenlik seviyesi ile denk seviyede veri güvenlik düzenlemeleri olan/olmayan ülkelere aktarabilir. Ancak, Ata Portföy verilerinizin uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.

 6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

  Kanun'un 11'inci maddesi kapsamında, kişisel veri sahibi olarak, sizlere aşağıda belirtilen haklarınız tanınmıştır:

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Ata Portföy'e iletmeniz durumunda Ata Portföy, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.

  Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Şirket tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, Kanun'un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Emirhan Caddesi Dikilitaş Mahallesi No:109 Kat:11 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya Emirhan Caddesi Dikilitaş Mahallesi No:109 Kat:12 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda;

  bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.